Walne Zebranie Członków

Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Kotów w Żorach zawiadamia,

że w dniu 14 luty 2018 roku o godzinie 17.30 odbędzie się Walne Zebranie członków klubu.

Miejsce Zebrania: siedziba Klubu, Żory, Oś. Sikorskiego 52 lok. 2

 

Program Zebrania:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania (godz. 17.30 – pierwszy termin; godz. 18.00 – drugi termin)
 2. Ustalenie ważności zebrania
 3. Ustalenie trybu głosowania i podejmowania uchwał
 4. Wybór Przewodniczącego Zebrania
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 6. Wybór Komisji Wnioskowej
 7. Zatwierdzenie programu zebrania
 8. Odczytanie sprawozdania z działalności Zarządu w 2017r.

9 . Sprawozdanie finansowe

 1. Odczytanie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej
 2. Zatwierdzenie bilansu
 3. Głosowanie na udzieleniem absolutorium Zarządowi SMK Żory
 4. Dyskusja nad sprawozdaniami i ich zatwierdzenie.
 5. Uchwała o zatwierdzeniu wyniku finansowego za 2017 rok
 6. Uchwala w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu SMK Żory
 7. Wybory do Zarządu SMK Żory (5 osób)
 8. Wybory do Komisji Rewizyjnej (3 osoby)
 9. Przerwa na ukonstytuowanie się po wyborach do Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 10. Propozycje wniosków Zarządu i Członków Stowarzyszenia
 11. Dyskusja nad wnioskami
 12. Zakończenie Zebrania