WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW SMK Żory

Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Kotów w Żorach zawiadamia, że w dniu 12 marca 2015 roku o godzinie 17.30 odbędzie się Walne Zebranie członków klubu. Miejsce Zebrania: siedziba Klubu, Żory, Oś. Sikorskiego 52 lok. 2

 1. Otwarcie Walnego Zebrania (godz. 17.30 – pierwszy termin; godz. 18.00 – drugi termin)
 2. Ustalenie ważności zebrania
 3. Ustalenie trybu głosowania i podejmowania uchwał
 4. Wybór Przewodniczącego Zebrania
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 6. Wybór Komisji Wnioskowej
 7. Zatwierdzenie programu zebrania
 8. Odczytanie sprawozdania z działalności Zarządu w 2014r.
 9. Sprawozdanie finansowe
 10. Odczytanie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej
 11. Zatwierdzenie bilansu
 12. Głosowanie na udzieleniem absolutorium Zarządowi SMK Żory
 13. Dyskusja nad sprawozdaniami i ich zatwierdzenie.
 14. Uchwała o zatwierdzeniu wyniku finansowego za 2014 rok
 15. Uchwala w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu SMK Żory
 16. Wybory do Zarządu SMK Żory (5 osób)
 17. Wybory do Komisji Rewizyjnej (3 osoby)
 18. Przerwa na ukonstytuowanie się po wyborach do Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 19. Propozycje wniosków Zarządu i Członków Stowarzyszenia
 20. Dyskusja nad wnioskami
 21. Zakończenie Zebrania