Walne Zebranie członków klubu

Walne Zebranie członków klubu

Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Kotów w Żorach zawiadamia, że w dniu 01 września 2021 roku o godzinie 17:00 odbędzie się Walne Zebranie członków klubu.
Miejsce Zebrania: Salka Konferencyjna, Chata Staropolska, Mszana ul. Wodzisławska 39.

1. Otwarcie Walnego Zebrania (godz. 17:00 – pierwszy termin; godz. 17:30 – drugi termin)
2. Ustalenie ważności zebrania
3. Ustalenie trybu głosowania i podejmowania uchwał
4. Wybór Przewodniczącego Zebrania
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
6. Wybór Komisji Wnioskowej
7. Zatwierdzenie programu zebrania
8. Odczytanie sprawozdania z działalności Zarządu w 2020r.
9 . Sprawozdanie finansowe
10. Odczytanie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej
11. Zatwierdzenie bilansu
12. Głosowanie na udzieleniem absolutorium Zarządowi SMK Żory
13. Dyskusja nad sprawozdaniami i ich zatwierdzenie.
14. Uchwała o zatwierdzeniu wyniku finansowego za 2020 rok
15. Uchwała o przeznaczeniu zysku za rok 2020
16. Uchwala w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu SMK Żory
17. Wybory do Zarządu SMK Żory (5 osób)
18. Wybory do Komisji Rewizyjnej (3 osoby)
19. Przerwa na ukonstytuowanie się po wyborach do Zarządu i Komisji Rewizyjnej
20. Propozycje wniosków Zarządu i Członków Stowarzyszenia
21. Dyskusja nad wnioskami
22. Zakończenie Zebrania